Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Termin:

Uczestnicy
Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Ramowy program szkolenia
regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,
zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Czas trwania
8 godzin dydaktycznych.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).