Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

Termin:

Uczestnicy
Szkolenie jest przeznaczone dla:
pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów
i innych komórek organizacyjnych).

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Ramowy program szkolenia
wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP),
z uwzględnieniem aktualnych przepisów dotyczących: obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji nadzoru
i kontroli warunków pracy oraz problemów związanych z interpretacją niektórych przepisów,
identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki,
organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,
zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników),
problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Czas trwania
16 godzin dydaktycznych

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).