Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin:

Uczestnicy
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół
i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy,
postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ramowy program szkolenia
wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz
w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe,
postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwania
8 godzin dydaktycznych.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).