Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników

Termin:

Uczestnicy
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Ramowy program szkolenia

istota bezpieczeństwa i higieny pracy,
zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy,
odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zasady poruszania się na terenie zakładu pracy,
zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze,
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym,
zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego,
porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika,
profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego,
podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru,
postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania
3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie organizowane jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).